Alle Categorieën

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tenzij LE MAG BVBA er uitdrukkelijk van afwijkt in zijn eigen algemene voorwaarden.

 

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de verkoper die zijn producten en aanbiedt via de Internetsites van LE MAG BVBA, met vestigingszetel te 9900 Eeklo, België – info@lemag.be – 0032 (0)9 377 86 87

(hierna de "Verkoper" genoemd),

 

en de al dan niet professionele koper

(hierna de "Koper" genoemd)

 

die met LE MAG bvba een overeenkomst sluit om via een E-shop of enig ander E-commerce product met bestellings- en betalingsfaciliteiten

(hierna allemaal "E-shop" genoemd)

 

op de Internetsites van LE MAG BVBA aangeboden producten aan te kopen

(hierna de "Overeenkomst" genoemd).

 

1.3 Een professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die onder een geregistreerd BTW-nummer producten verwerft uitsluitend of gedeeltelijk voor beroepsmatige doeleinden. Door het ingeven van een BTW-nummer bij zijn bestelling wordt de koper onweerlegbaar vermoed een professionele koper te zijn.

 

Een niet-professionele koper is iedere natuurlijke of rechtspersoon die producten verwerft uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden.

 

1.4 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn op identieke wijze van toepassing op professionele en niet-professionele kopers, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

1.5 Door het sluiten van de Overeenkomst aanvaardt de Koper ondubbelzinning de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Kopers worden ten stelligste aangeraden om bij het plaatsen van een bestelling de algemene voorwaarden (die ten allen tijde kunnen veranderen) af te drukken en bij te houden samen met de overige (elektronische) correspondentie aangaande de Overeenkomst.

 

1.6 De algemene voorwaarden zoals die van toepassing zijn op het ogenblik dat de Overeenkomst wordt afgesloten, worden samen met de andere transactiegegevens opgeslagen in een gegevensbestand op het ogenblik dat de Overeenkomst is afgesloten.

 

In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure kunnen partijen beroep doen op een uittreksel uit dit gegevensbestand dat betrekking heeft op hun transactie.

 

Artikel 2: Totstandkoming van de Overeenkomst

 

2.1 Indien de Koper aan LE MAG BVBA elektronisch een bepaald product aangeboden via de E-shop van LE MAG BVBA bestelt, zal LE MAG BVBA deze bestelling per e-mail bevestigen op het e-mailadres dat de Koper heeft opgegeven.

 

Tegelijk met deze bevestiging verstrekt LE MAG BVBA informatie over de prijs van het bestelde product met inbegrip van eventuele belastingen of heffingen, de leveringskost van de producten, het totaalbedrag dat betaald zal worden door de Koper, alsmede de plaats en termijn van levering.

 

2.2 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen van zodra de e-mail waarin de bestelling wordt bevestigd naar het door de Koper opgegeven e-mailadres is verzonden.

 

2.3 De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de zetel van LE MAG BVBA .

 

2.4 LE MAG BVBA heeft de volledige vrijheid om een bestelling al dan niet te bevestigen. In de mate van het mogelijke zal de bevestiging ten laatste gebeuren drie (3) werkdagen na de bestelling. Indien LE MAG BVBA de bestelling niet bevestigt, zal LE MAG BVBA de reden hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail aan de Koper meedelen.

 

2.5 LE MAG BVBA heeft de volledige vrijheid om een Koper uit te sluiten van het gebruik van respectievelijk de E-shop van LE MAG BVBA en/of de Internetsites van LE MAG BVBA .

 

Artikel 3 - Herroepingsrecht / verzaking van de overeenkomst

 

• Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 werkdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

• Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

3.2 - Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

3.3 De Koper heeft geen verzakingsrecht ten aanzien van de producten genoemd in artikel 80 § 4 van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (hierna de "Handelspraktijkenwet" genoemd). Deze producten zijn producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen.

 

3.4 In geval van verzaking aan de Overeenkomst moet de Koper op eigen kosten en op eigen risico het geleverde product terugzenden naar LE MAG BVBA .

 

3.6 De producten moeten worden teruggezonden tezamen met de bijbehorende factuur en de originele leveringsbrief. Daarnaast mogen de teruggezonden producten niet zijn geopend of gebruikt.

 

3.7 LE MAG BVBA zal binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het product, onderzoeken of is voldaan aan de voorwaarden, zoals opgesomd in artikel 3.6. Indien de teruggezonden producten niet voldoen aan deze voorwaarden, zal LE MAG BVBA de Koper hieromtrent informeren en zal LE MAG BVBA de teruggezonden producten niet aanvaarden. De Koper kan in een dergelijk geval niet aan de Overeenkomst verzaken.

Na het verstrijken van deze termijn van vijftien (15) dagen kan LE MAG BVBA de staat waarin het betreffende product is teruggezonden niet langer aan de Koper tegenwerpen.

 

3.8 Indien de Koper zijn verzakingsrecht conform de hierboven vermelde bepalingen heeft uitgeoefend, zal LE MAG BVBA de Koper het voor de betrokken producten aangerekende factuurbedrag, indien dit reeds door de Koper was voldaan aan LE MAG BVBA , terugbetalen aan de Koper. Deze terugbetaling zal gebeuren na het verstrijken van de onderzoekstermijn, genoemd in artikel 3.7, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen nadat de Koper LE MAG BVBA heeft meegedeeld aan de Overeenkomst te verzaken.

 

Artikel 4: Prijzen

 

4.1 De prijzen aangegeven op de E-shop van LE MAG BVBA zijn in Euro uitgedrukt, inclusief BTW en exclusief vervoerskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

4.2 LE MAG BVBA behoudt zich het recht voor om de prijzen, zoals aangegeven in zijn E-shop, te wijzigen.

 

4.3 Bij aanschaf van een product is de Koper gehouden om aan LE MAG BVBA de prijs te betalen zoals deze ten tijde van de bestelling in de E-shop van LE MAG BVBA was aangeduid. Echter, indien de prijs ondubbelzinnig een materiële vergissing betreft, is LE MAG BVBA niet gehouden het product tegen deze prijs te leveren aan de Koper.

 

Artikel 5: Betaling

 

5.1 Het is LE MAG BVBA die beslist welke betalingsmogelijkheden hij aanbiedt aan de Koper.

 

5.2 Bij betaling middels een overschrijving, is de Koper gehouden om tot betaling over te gaan uiterlijk op de achtste (8e) werkdag na de bestelling .

 

5.3 Indien de betreffende bank of kredietinstelling de betaling weigert, kan LE MAG BVBA de Overeenkomst als onbestaand beschouwen.

 

 

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de Koper, nadat de verkoopprijs definitief en volledig is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat het product en aan de Koper wordt geleverd.

 

Artikel 7: De Levering

 

7.1 De Koper zal in zijn bestelling de gewenste leveringsplaats aangeven.

 

7.2 De leveringskosten zijn voor rekening van de Koper, tenzij dit uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

 

7.3 Indien de Koper niet aanwezig is bij de levering, en evenmin een voorziening heeft getroffen om in zijn plaats het product in ontvangst te laten nemen, terwijl deze werd aangeboden op het door de Koper aangegeven adres en tijdens de door de Koper aangegeven periode, zal het product op een later tijdstip worden geleverd. De Koper dient de bijkomende vervoerskosten te betalen. In geval van misbruik (bijvoorbeeld wanneer de Koper een vlotte levering herhaaldelijk tegenwerkt), heeft LE MAG BVBA bovendien het recht om de Overeenkomst ongedaan te maken. Hij zal de Koper daarvan per e-mail op de hoogte brengen. De Koper kan in dat geval bovendien gehouden worden tot vergoeding van de eventueel door hem veroorzaakte schade.

 

7.4 producten zullen worden geleverd door de vervoerder aangeduid door LE MAG BVBA , tenzij Koper en Verkoper dit anders overeenkomen.

 

7.5 In beginsel zal de levering pas plaatsvinden wanneer alle bestelde producten bij LE MAG BVBA in voorraad zijn. Niettemin spant LE MAG BVBA zich in om de producten te leveren op de plaats en binnen de termijn welke is aangegeven in de bestelling, doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de bestelling van het product en/of de dienst, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

7.6 LE MAG BVBA zal de Koper informeren omtrent enige vertraging van de levering welke onafhankelijk is van de wil van LE MAG BVBA .

 

7.7 Indien de vertraging van de levering de periode van dertig (30) dagen overschrijdt, kan de Koper de Overeenkomst ongedaan maken. In een dergelijk geval dient noch de Koper, noch LE MAG BVBA de andere partij te vergoeden. De Koper dient LE MAG BVBA per e-mail op de hoogte te brengen van de ontbinding van de Overeenkomst. Na ontvangst van de e-mail, zal LE MAG BVBA het door de Koper reeds betaalde factuurbedrag aan de Koper terugbetalen

 

Artikel 8: Ontvangstplicht en Klachttermijn

 

8.1 De Koper is verplicht om de producten in ontvangst te nemen, te onderzoeken en vast te stellen of ze al dan niet conform zijn met de bestelling die verricht werd.

 

8.2 De professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na de levering van het betreffende product de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij LE MAG BVBA in verband met het geleverde product.

 

8.3 De niet-professionele Koper heeft tot vijftien (15) dagen na het verstrijken van de periode van zeven (7) werkdagen, zoals bepaald in artikel 3.2, de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij LE MAG BVBA in verband met het geleverde product.

 

8.4 Na het verstrijken van de termijn, zoals bepaald in artikelen 8.2 en 8.3, wordt het product geacht definitief te zijn aanvaard door de Koper als conform, en worden zichtbare gebreken onweerlegbaar vermoed onbestaand te zijn.

 

8.5 Eventuele klachten kunnen uitsluitend worden gericht aan het adres van LE MAG BVBA en dienen vergezeld te gaan van het product, een kopie van de originele leveringsbrief en de factuur.

 

Artikel 9: Aansprakelijkheid van LE MAG BVBA

 

9.1 Zelfs indien de Koper een klacht heeft ingediend binnen de termijnen genoemd in artikelen 8.2 en 8.3, blijft de aansprakelijkheid van LE MAG BVBA ten opzichte van de gebrekkigheid van een product welke door LE MAG BVBA is geleverd, beperkt tot de vervanging door een gelijkaardig product of de terugbetaling van de aankoopprijs.

 

9.2 In geen geval is LE MAG BVBA aansprakelijk voor de onrechtstreekse gevolgen van de onbeschikbaarheid van een product als gevolg van de gebrekkigheid van dit product.

 

Artikel 10:Terugbetaling

 

10.1 Teneinde een terugbetaling van de aankoopprijs overeenkomstig artikelen 8 en 9 mogelijk te maken, dient de Koper het product terug te zenden aan LE MAG BVBA .

 

10.2 Indien de klacht gegrond wordt bevonden door LE MAG BVBA , is LE MAG BVBA gehouden alle verzendingskosten te betalen.

 

10.3 Indien de klacht ongegrond wordt bevonden, zal LE MAG BVBA het product terugzenden aan de Koper. Alle verzendingskosten zullen in dat geval voor rekening van de Koper zijn. LE MAG BVBA zal de reden van de ongegrondheid van de klacht aan de Koper meedelen.

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid van LE MAG BVBA

 

11.1 LE MAG BVBA kan als uitbater van het E-commerce platform dat toegang geeft tot de E-shop van LE MAG BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gebrekkigheid aan de producten welke door LE MAG BVBA aan de Koper worden geleverd.

 

11.2 LE MAG BVBA kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de E-shop van LE MAG BVBA en voor de informatie die zich op de E-shop van LE MAG BVBA bevindt.

 

Artikel 12: Geschillenbeslechting

 

Indien de Koper en LE MAG BVBA een geschil hebben met betrekking tot de inhoud van de E-shop van LE MAG BVBA of in verband met een bestelling, zullen zij in de eerste plaats proberen om zelf tot een oplossing te komen. In geval van betwisting tijdens een gerechtelijke procedure, kunnen zowel Koper als Verkoper bovendien beroep doen op de bewijsmiddelen zoals deze zijn omschreven in artikel 1.6 van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 13: Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

 

De Koper is gehouden om alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, zoals onder andere het merkenrecht, welke rusten op de producten die aan de Koper geleverd worden, te respecteren.

 

Artikel 14: Overdracht

 

14.1 LE MAG BVBA mag al zijn rechten en plichten ten aanzien van de Koper overdragen aan een derde, op voorwaarde dat hij de Koper hiervan op voorhand informeert.

 

14.2 De Koper kan in geen geval zijn rechten en plichten voortvloeiend uit de Overeenkomst met LE MAG BVBA overdragen aan een derde zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van LE MAG BVBA .

 

Artikel 15: Verklaring van Afstand

 

Het verzuim van één der partijen om één der bepalingen van de Overeenkomst na te leven, brengt niet met zich mee dat voor de toekomst afstand kan worden gedaan van de naleving van deze bepaling. Evenmin kan de wederpartij afstand doen van het recht om naleving van elke bepaling van de Overeenkomst af te dwingen.

 

Artikel 16: Gehele Overeenkomst

 

De Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp van de Overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten en afspraken tussen partijen. De Overeenkomst kan alleen gewijzigd worden nadat beide partijen hierin hebben toegestemd en rechtmatige vertegenwoordigers van de partijen de wijziging schriftelijk hebben vastgelegd en ondertekend.

 

Artikel 17: Onsplitsbaarheid

 

Indien een bepaling van de Overeenkomst niet kan worden uitgevoerd, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

Artikel 18: Overmacht

 

18.1 In geval van een door de rechtspraak gebruikelijk als geval van overmacht erkend voorval, zal geen der beide partijen aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering of de vertraging in de uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst.

 

18.2 In geval van overmacht heeft LE MAG BVBA het recht om, naar eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van de Koper op te schorten, dan wel de Overeenkomst met de Koper te ontbinden. LE MAG BVBA dient dit voorafgaand aan de Koper mee te delen. Een eventuele betaling van de Koper aan LE MAG BVBA zal door LE MAG BVBA aan de Koper worden terugbetaald

 

Artikel 19: Persoonlijke Gegevens

 

LE MAG BVBA handelt volledig in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (hierna de "Wet" genoemd). De Wet is enkel van toepassing wanneer de Koper een natuurlijk persoon is. De Koper heeft te allen tijde het recht om zijn gegevens in te zien. Daarnaast kan de Koper altijd bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerking door LE MAG BVBA , tenzij de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of wanneer dit wettelijk verplicht is. De Koper heeft het recht om onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen op eenvoudig schriftelijk verzoek.

 

Artikel 20: Toepasselijk Recht en Bevoegdheid

 

De Overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht en elke betwisting nopens de geldigheid en de uitvoering van de Overeenkomst zal behandeld worden door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar LE MAG BVBA zijn zetel heeft.